Cart00 kr

S:t Eriks

SVERIGES STEN- OCH BETONGLEVERANTÖR SEDAN 1888

För mer än ett sekel sedan S:t Eriks startade sin första verksamhet – S:t Eriks kakelfabrik. Idag är vi Sveriges ledande leverantör av takpannor, taksäkerhet, plattor, marksten, murar, block och VA-system tillverkade i betong eller natursten. Genom åren har vi bidragit med material och kunskap till många stora och mindre projekt – från Riksdagshuset, Sergels torg och Förbifart Stockholm till garageuppfarter, uteplatser och trädgårdar över hela landet.

TACK VARE ATT VI ÄR STORA KAN VI VARA LOKALA

S:t Eriks har rikstäckande närvaro med god lagerhållning och vi arbetar ständigt för att förbättra leveranssäkerheten och för att bli mer tillgängliga. Vi vill snabbt kunna komma till dig som kund för att ge råd, diskutera eller lösa problem. Tack vare att vi är stora har vi resurser att vara närvarande lokalt.

BRANSCHENS BÄSTA HELHETSLÖSNINGAR

Våra helhetslösningar gör det både enklare och mer kostnadseffektivt att välja oss som leverantör till olika typer av projekt. Med hjälp av till exempel smarta maskiner för läggning och lyft, kan vi bidra till både bättre arbetsmiljö och snabbare arbete. Våra processer är dessutom miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Läs mer...

 

AFFÄRSIDÉ & VISION

Affärsidé

S:t Eriks utvecklar, tillverkar, säljer och levererar Mark-, Tak- och Infrasystem till proffskunder och återförsäljare på den nordiska marknaden. Vi ska vara kostnadseffektiva och leveranssäkra och våra produkter ska ha rätt kvalitet. Genom att ha hög servicenivå och vara kreativa blir vi kundens förstahandsval.

Vision

Vi ska vara:

- Den bästa affärspartnern på de marknader vi agerar.

- Den ledande aktören för de produkter och tjänster som vi tillhandahåller vad gäller affärsmannaskap, operativ verksamhet, hållbarhet och utveckling.

Utifrån kundens behov ska vi genom vår kunskap och erfarenhet erbjuda den bästa lösningen.

 

MILJÖ OCH KVALITET

Miljötänkandet ingår som en självklar del i S:t Eriks affärsverksamhet. Vår verksamhet bedrivs så att vi uppfyller de miljökrav som ställs på oss. Miljökonsekvenserna vägs in i utvecklingen av nya produkter och tillverkningsmetoder. Vi tar hänsyn till kundens önskan, samhällets behov och gällande lagar. Bakom varje produkt från S:t Eriks finns ett starkt ansvarstagande för miljön och vårt arbete för miljön bygger på kunskap, vilja och engagemang. S:t Eriks (undantaget produktion av natursten) är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

Kvalitetskraven för de enskilda produkterna är enhetliga för alla S:t Eriks fabriker. För marksten baseras kraven enligt svensk standard SS-EN 1338, för plattor enligt SS-EN 1339, för kantstöd SS-EN 1340 samt för stödmurar SS-EN 15258 och SS-EN 13369. S:t Eriks (undantaget produktion av natursten) är också certifierade i kvalitetsarbete enligt ISO 9001:2015.

S:t Eriks är med i BASTA och syftet med systemet är att fasa ut farliga kemikalier ur byggprodukter. BASTA:s egenskapskriterier bygger på Europeiska kemikalielagstiftningen REACH som fokuserar på utfasning av de allra farligaste ämnena. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att våra produkter klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

S:t Eriks är certifierat mot BBC-märket som säkerställer att de Svenska byggreglernas krav på Boverkets, Vägverkets och Banverkets myndighetsområden uppfylls.

Vi är också certifierade Vilmaleverantörer. Regelverket Vilma utvecklas av Branschrådet Vilma och är en kvalitetssäkrad standard för artikelinformation. Vilma består av företag och organisationer inom bygg, järn och VVS.

S:t Eriks är också kvalificerad leverantör i transQ som är ett gemensamt leverantörsregister och kvalificeringssystem för nordiska inköpsorganisationer inom posttjänster och transportsektorn. De deltagande organisationer använder leverantörsregistret för att identifiera nuvarande och potentiella leverantörer, få information om dessa och välja ut leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader.

 

VERKSAMHETSPOLICY

S:t Eriks utvecklar, tillverkar, säljer och levererar Mark-, Tak- och VA-system till proffskunder och återförsäljare på den nordiska marknaden. S:t Eriks arbetar aktivt för rätt kvalitet, minimerad miljöpåverkan och god arbetsmiljö, både i vårt arbete och i våra långsiktiga planer och mål. Nya mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, inom ramen för vår strategi, fastställs kontinuerligt och utvärdering och redovisning av resultaten sker årligen. S:t Eriks Ledningssystem förbättras ständigt.

Miljö

Vi arbetar för en varaktig hållbar utveckling och de miljöaspekter vi påverkar vår omvärld med har vi identifierat och sammanställt i vårt ledningssystem. Vi ska undvika att välja material och metoder som innebär risker eller har okända konsekvenser för miljö och arbetsmiljö. S:t Eriks ska uppmuntra till utveckling av och spridning av miljövänlig teknik. Miljöåtgärder skall vidtas så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

Kvalitet

S:t Eriks skall i alla åtaganden känna till och kunna tillgodose kundernas krav och förväntningar på kvalitet. Kvalitet och leveranssäkerhet är en mycket viktig förutsättning för att våra kunder ska vara nöjda med våra produkter och tjänster.

Arbetsmiljö

Förbättringar av arbetsmiljön, både den fysiska och psykosociala, ingår som en naturlig del i vårt arbete. Inga medarbetare, besökare eller kunder ska behöva skadas av vår arbetsmiljö eller våra produkter. Vi ska därför identifiera olycks- samt skaderisker och alltid vidta åtgärder för att undvika dem.

Vi är tydliga med att det är var och ens ansvar att tänka igenom hur just det egna arbetet påverkar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Genom ordning och reda, tydliga ansvarsområden, engagemang och kunskap kan vi alla påverka verksamheten. Vi ska med sunt förnuft även beakta etiska och moraliska aspekter. Vi ska ha system och kompetens för att lagar, förordningar, avtalsvillkor samt våra egna krav är kända och uppfylls. Bevakning av lagförändringar ska ske kontinuerligt. Utbildning i kvalitet, miljö och arbetsmiljö genomförs kontinuerligt så att verksamheten kan bedrivas på ett engagerat, ansvarsfullt och kompetent sätt.

 

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss